CN
CN EN
5G

SIM8210C-M2

SIM8210C-M2是支持多频段5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD / HSPA +模块,支持R15 5G SA最高1.5Gbps数据传输。

它具有强大的扩展能力,具有丰富的接口,包括PCIe,USB3.1,GPIO等。该模块为客户的应用程序提供了极大的灵活性和易于集成的能力。  

SIM8210C-M2采用M.2封装,AT命令与SIM8200X系列模块兼容。这也最大程度地减少了客户的成本,并缩短了上市时间。

它专为在各种无线传播条件下,需要大吞吐量的数据通信应用而设计。由于高效,安全和灵活的独特属性,该模块非常适合许多应用。

产品优势

● 具有丰富接口的M.2封装

● 大吞吐量数据传输

● SIM8210C-M2的AT命令与SIM8200X系列模块兼容

产品详情

产品名

SIM8210C-M2

封装方式

M.2

尺寸(mm)

52.0*30.0*2.3

支持频段

5G-NR

n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n77,n78,n79

LTE-FDD

B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28

LTE-TDD

B34,B38,B39,B40,B41,B42,B43,B48

定位

工作温度

-30℃ ~ +70℃

电器属性

工作电压(V)

3.135 ~ 4.4

数据传输

Sub-6G     

1.5Gbps(DL)/1Gbps(UL)     

LTE  

400Mbps(DL)/100Mbps(UL)       

软件属性

支持协议

TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/MQTTS/DNS/SSL3.0

TLS

文件系统

FOTA

Android RIL

Android 6/7/8/9

USB Driver

Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android

MBIM

Win8/Win10

NDIS

Linux/Win7/Win8/Win10

固件升级

USB

接口

SIM Card

1.8V/2.95V

USB

PCM

I2C

接收分集

认证

Regulatory

CCC*/JATE*/TELEC*/CE(RED)*/SRRC*/CTA*/RoHS*/REACH*/RCM*

文档下载
 • SIM8210C-M2_硬件设计手册_V1.03_221019
  2022-10-27 14:36:09
 • SIMCom模块_SMT贴片工艺指导手册_V1.01
  2022-06-13 16:44:00
 • M2M模块搜网上下电注意事项_V1.00
  2022-06-13 16:37:49
 • SIM8210C-M2_硬件设计手册_V1.02
  2022-04-26 14:46:00
 • SIM82XX_SIM83XX Series_AT Command Manual_V1.02
  2021-12-09 19:32:00
 • SIMCOM_Module_Thermal_Design_Guide_V1.00
  2021-12-09 16:58:10
 • SIM82XX_SIM83XX Series_FOTA_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:43:35
 • SIM82XX_SIM83XX Series_FTP(S)_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:43:04
 • SIM82XX_SIM83XX Series_GNSS_Application Note_V1.00
  2021-11-30 17:41:17
 • SIM82XX_SIM83XX Series_HTTP(S)_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:38:49
 • SIM82XX_SIM83XX Series_LBS_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:38:08
 • SIM82XX_SIM83XX Series_Linux USB_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:36:07
 • SIM82XX_SIM83XX Series_MQTT(S)_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:34:23
 • SIM82XX_SIM83XX Series_Open Linux_Sleep&Wakeup_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:32:17
 • SIM82XX_SIM83XX Series_SMS_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:31:46
 • SIM82XX_SIM83XX Series_SSL_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:29:05
 • SIM82XX_SIM83XX Series_TCPIP_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:28:01
 • SIM82XX_SIM83XX Series_TTS_Application Note_V1.01
  2021-11-30 17:22:07
 • SIM82XX_SIM83XX系列_Open Linux_睡眠&唤醒_应用文档_V1.01
  2021-11-30 10:59:00
 • SIM82XX_SIM83XX系列_FOTA_应用文档_V1.01
  2021-11-30 10:59:00
 • SIM82XX_SIM83XX系列_SSL_应用文档_V1.01
  2021-11-30 10:57:00
 • SIM82XX_SIM83XX系列_TCPIP_应用文档_V1.01
  2021-11-30 10:55:00
X
在线提问